Privatumo politika

Vertimų biuras Šilutėje ir Šilalėje > Privatumo politika

INTERNETO SVETAINĖS WWW.REIKIAVERTIMO.LT PRIVATUMO POLITIKA

 

Vertimai, kalbų kursai yra individualios veiklos pagrindu teikiamos paslaugos, (toliau šiame dokumente vadinama Veiklos vykdytojas), itin gerbia Jūsų (šiame dokumente dar vadinamų Lankytojais arba Duomenų subjektais) privatumą, todėl renka, saugo, naudoja bei atskleidžia Jūsų asmeninius duomenis, įskaitant Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate naudodamiesi  internetiniu tinklalapiu www.reikiavertimo.lt (šiame dokumente dar vadinamas Tinklalapiu arba internetiniu puslapiu), tik taip, kaip tai aprašyta šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) bei vadovaudamasi taikytinų teisės aktų reikalavimais.

  1. SĄVOKOS

1.1. Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi reikšmę, apibrėžtą Tinklalapio naudojimo tvarkoje, kituose Taisyklių dokumentuose ir (arba) kituose reikalavimuose ir instrukcijose, prieinamose Tinklalapyje, išskyrus atvejus, kiek šiame dokumente bei žemiau didžiąja raide rašomoms sąvokoms suteikiama nurodyta reikšmė:

1.1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius).

 1.1.2. Slapukai (angl. Cookies) – mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi jungiatės prie Tinklalapio. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Jūsų naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis – prisiminti Jūsų pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Jus atpažinti, kai grįžtate į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Jums ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Jums slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Jūsų laiką.

 1.1.3. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.1.4. Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu.

1.1.5. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Veiklos vykdytojas užtikrina Jūsų Asmens duomenų, pateiktų naudojantis Tinklalapio priemonėmis, saugumą ir konfidencialumą Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.

 2.2. Perduodami Asmens duomenis per Tinklalapį, Jūs patvirtinate, jog sutinkate su Privatumo politika, taip pat patvirtinate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

 2.3. Privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklalapyje ir (ar), naudodamas jame įdiegtas priemones. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika ar bet kuria jos nuostata, Jūs turite teisę nesinaudoti Tinklalapiu ir bet kokiomis paslaugomis, įrankiais, prieinamais Tinklalapyje, ar bet kokiu kitu Tinklalapio turiniu.

 2.4. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per mūsų Tinklalapį ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

 2.5. Veiklos vykdytojas naudoja visas organizacines ir technines priemones tam, kad būtų apsaugoti Jūsų asmens duomenys, kurie yra renkami paslaugų teikimo tikslais.

III. DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

3.1. Veiklos vykdytojas turi teisę rinkti ir tvarkyti Jūsų Asmens duomenis šiais tikslais:

 3.1.1. Paslaugų teikimas;

 3.1.2. Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių siuntimas).

 3.2. Paslaugų pardavimo sutarties sudarymo tikslais yra renkami šie asmens duomenis:

 3.2.1. Elektroninio pašto adresas;

 3.2.2. Vardas ir pavardė;

 3.2.3. Telefono numeris;

 3.2.4. IP adresas.

 3.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais yra renkami šie asmens duomenis:

 3.3.1. Elektroninio pašto adresas;

 3.3.2. Vardas ir pavardė;

 3.3.3. Telefono numeris.

 3.4. Renkant ir tvarkant asmens duomenis gamybos ir prekybos paslaugų sutarties sudarymo tikslais Jūsų Asmens duomenų saugojimo terminas yra 2 mėnesiai nuo paskutinio apsilankymo Tinklalapyje dienos.

 3.5. Renkant ir tvarkant asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų Asmens duomenų saugojimo terminas yra 3 metai nuo Sutikimo gavimo dienos.

 3.6. Pasibaigus Asmens duomenų saugojimo terminui, Asmens duomenys yra ištrinami be galimybės jų atgaminti.

 3.7. Paslaugų pardavimo sutarties sudarymo tikslais Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.

 3.8. Tiesioginės rinkodaros tikslais Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra iš Jūsų gautas sutikimas.

  1. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS IR DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

4.1. Veiklos vykdytojas turi teisę atskleisti Jūsų Asmens duomenis, kai to reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus, taip pat įgyvendinant teisėtas ir pagrįstas, t. y. atitinkančias teisės aktų reikalavimus, politikas ir taisykles, pvz., atsakant į gautus skundus ar kitokius skundus, kai pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės ar teisėti interesai arba siekiant apsaugoti kitus asmenis, jų teisėtus interesus ar turtą.

 4.2. Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad Veiklos vykdytojas teiktų Jūsų Asmens duomenis:

 4.2.1. tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis (ar tretiesiems asmenims, apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga);

 4.2.2. verslo subjektams, tuo atveju, jei Veiklos vykdytojas susijungtų su kitu juridiniu asmeniu, jei įsigytų kitą juridinį asmenį ar  įsigytų kitas juridinis asmuo, taip pat tais atvejais, jei Tinklalapis ar turtas, susijęs su Tinklalapiu, būtų perleidžiamas.

 4.3. Neturint aiškiai išreikšto Jūsų sutikimo (išankstinio ar atskiro), Veiklos vykdytojas tretiesiems asmenims Jūsų Asmens duomenų neperduos, išskyrus atvejus, kai tai būtina Privatumo politikoje įtvirtintų nuostatų įgyvendinimui arba Veiklos vykdytojas bus teisiškai įpareigota tai padaryti.

 4.4. Jūsų sutikimo pagrindu Veiklos vykdytojas turi teisė perduoti Jūsų Asmens duomenis kitam duomenų gavėjui, kuriam davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu.

 4.5. Veiklos vykdytojui tvarkant Jūsų Asmens duomenis, Jūs turite šias teises:

 4.5.1. žinoti (būti informuotiems) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

 4.5.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

 4.5.3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

 4.5.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

 4.5.5. reikalauti, kad apribotų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

 4.5.6. teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

 4.5.7. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 4.6. Veiklos vykdytojas turi teisę nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti 4.5 punkte išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

  1. DUOMENŲ APSAUGA

5.1. Veiklos vykdytojas, visų pirma, stengiasi užtikrinti Lankytojų duomenų saugumą. Siekdamas užtikrinti perduodamos informacijos ir duomenų saugumą, Veiklos vykdytojas įgyvendina technines ir organizacines priemones, atitinkančias paslaugų teikimo saugumo reikalavimus. Veiklos vykdytojas naudoja pagrįstas elektronines ir procedūrines priemones tam, kad būtų apsaugota turima informacija nuo netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo.

 5.2. Nepaisant to, kad Veiklos vykdytojas naudoja aukščiau nurodytas pagrįstas priemones, Veiklos vykdytojas negali garantuoti ir negarantuoja Jūsų Asmens duomenų saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Be to, Veiklos vykdytojo įgyvendinamų priemonių gali nepakakti, jeigu Jūs nesilaikysite saugumo reikalavimų.

 5.3. Jūs turite teisę prašyti, kad Veiklos vykdytojas Jums pateiktų visą informaciją apie Jūsų Asmens duomenis, kuriuos Veiklos vykdytojas tvarko, taip pat turite teisę prašyti ištaisyti (pakeisti, papildyti, atnaujinti) arba ištrinti tokius duomenis, arba apriboti tokių duomenų tvarkymą taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka. Jūs taip pat turite teisę prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui bei šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome susisiekti su mumis Privatumo politikos nurodytais kontaktais. Šiuo taip pat informuojame, jog Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai tuo atveju, jei manote, jog Jūsų teisės, susijusios su Asmens duomenų tvarkymu, yra pažeistos.

  1. SLAPUKŲ POLITIKA

6.1. Tinklalapyje naudojami Slapukai. Veiklos vykdytojas Slapukus naudoja šiais tikslais:

 6.1.1. taisyklingam Tinklalapio veikimui ir Duomenų subjekto naršymo pagerinimui;

 6.1.2. statistinių Tinklalapio duomenų rinkimui (įskaitant Tinklalapio lankomumui apskaičiuoti) ir Tinklalapio tobulinimui.

 6.2. Dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai Duomenų subjektas apsilanko Veiklos vykdytojo internetiniame puslapyje, kadangi Duomenų subjekto interneto protokolo adresą turi atpažinti serveris.

 6.3. Naudodamasis Veiklos vykdytojo internetiniu puslapiu Duomenų subjektas sutinka, kad Duomenų subjekto kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje minimi Slapukai.

 6.4. Veiklos vykdytojo Tinklalapyje naudojami šių tipų Slapukai:

 6.4.1. Techniniai slapukai: internetinio puslapio vartotojams Veiklos vykdytojas stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, naudojami techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Veiklos vykdytojo internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.

 6.4.2. Funkciniai slapukai: naudojame funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu. Pavyzdžiui, slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Duomenų subjekto pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūras.

 6.4.3. Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus naudoja siekdama suprasti, kaip lankytojai naudoja Veiklos vykdytojo internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima Duomenų subjekto peržiūrėtus puslapius, Duomenų subjekto naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį Duomenų subjektas renka internetinio puslapio naršymo metu. Taip pat analitinius slapukus naudoja internetinėms reklamos kompanijoms, siekdama analizuoti vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma internetinė reklama. Veiklos vykdytojas nežino kuris Duomenų subjektas tai yra, renka tik anonimišką informaciją.

 6.5. Šių valdymo įrankių tikslas yra užtikrinti Tinklalapio naršymo kokybę, padėti sužinoti Veiklos vykdytojo internetinio puslapio ir atskirų jo dalių lankomumą, suprasti internetinio puslapio vartotojų srautus, tobulinti Veiklos vykdytojo internetinį puslapį, internetu teikiamas paslaugas ir geriau patenkinti lankytojų poreikius.

 6.6. Kiekvieną kartą lankydamasis Veiklos vykdytojo internetiniame puslapyje Duomenų subjektas gali priimti ar atsisakyti sprendimo naudotis Slapukais, tačiau tokiu atveju Veiklos vykdytojas negali garantuoti internetinio puslapio naršymo kokybės. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima Slapukus, bet jei Duomenų subjektas nori, naršyklę gali lengvai modifikuoti, kad jų nepriimtų.

 6.7. Duomenų subjektas turi galimybę bet kuriuo metu ištrinti dalį ar visus Slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus Slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios internetinio puslapio dalys Duomenų subjektui gali neveikti ar veikti netinkamai.

 6.8. Jokie Lankytojų duomenys nėra kaupiami Slapukų pagalba.

 6.9. Būtinų Slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

 6.10. Savo naršyklės programinės įrangos pagalba bet kuriuo metu galite blokuoti Slapukų naudojimą ir pašalinti Slapukus. Išsamesnės informacijos, kaip valdyti Slapukus naršyklėje, ieškokite interneto naršyklės meniu „Pagalba“ skirtuke.

VII. TRETIEJI ASMENYS

7.1. Ši Privatumo politika nurodo tik tokios informacijos naudojimą ir atskleidimą, kurią renkame iš Jūsų per Tinklalapį, nebent Privatumo politikoje būtų aiškiai nurodyta kitaip. Jeigu Jūs per Tinklalapį arba kitus internetinius puslapius atskleidžiate savo Asmens duomenis kitiems asmenims, atitinkamos informacijos naudojimui ir atskleidimui gali būti taikomos kitokios taisyklės.

 7.2. Veiklos vykdytojas nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Todėl Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos. Veiklos vykdytojas neatsako už kitų tinklalapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklalapyje pateikiama nuoroda į kitus Tinklalapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Šie tinklalapiai gali turėti savo privatumo politikas, su kuriomis rekomenduojame susipažinti. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklalapio elemento, ar naudodamiesi Tinklalapyje prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklalapio ribų.

 7.3. Veiklos vykdytojas nerenka iš trečiųjų asmenų jokios informacijos apie Jus, išskyrus atvejus, kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.

VIII. ATSAKOMYBĖ

8.1. Duomenų subjektas privalo Veiklos vykdytojui pateikti išsamius ir teisingus Duomenų subjekto asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus Duomenų subjekto asmens duomenų pasikeitimus. Veiklos vykdytojas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus.

 8.2. Veiklos vykdytojas neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.

 8.3. Veiklos vykdytojas neturi galimybės visiškai garantuoti, kad internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas Duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik Duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą Duomenų subjektui bei Duomenų subjekto kompiuterinei sistemai.

  1. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

9.1. Jei nenurodyta kitaip, programinė įranga, reikalinga Veiklos vykdytojo paslaugoms, prieinama arba naudojama Veiklos vykdytojo Tinklalapyje ir intelektualinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines teises) į Tinklalapio turinį ir informaciją priklauso Veiklos vykdytojui. Be išankstinio Veiklos vykdytojo rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar bet kokiu kitu būdu naudoti bet kurią Veiklos vykdytojo Tinklalapio dalį (bet kokį turinį, logotipą, programinę įrangą, produktus, paslaugas ar kt.) trečiųjų asmenų komercinėje ūkinėje veikloje. Draudžiama atlikti bet kuriuos kitus veiksmus galinčius pažeisti nuosavybės teises į Veiklos vykdytojo Tinklalapį, o taip pat prieštaraujančius sąžiningai konkurencijai, reklamai, pažeidžiančius autorių teises, kitus teisės aktus ir galiojančią praktiką.

 9.2. Bet koks neteisėtas teisių panaudojimas ar kuris nors iš minėtų veiksmų sudarys esminį Veiklos vykdytojo intelektinės nuosavybės (įskaitant autorines ir kitas) teisės pažeidimą.

 

  1. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

10.1. Veiklos vykdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas Tinklalapyje.

 10.2. Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Veiklos vykdytojo Tinklalapyje.

 10.3. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su nauja Privatumo politika redakcija, Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti naudotis Tinklalapiu bei Veiklos vykdytojo teikiamomis paslaugomis.

 10.4. Jei po Privatumo politikos papildymo arba pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Tinklalapiu ar Veiklos vykdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas sutinka su naująja Privatumo politikos redakcija.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Jeigu Jums reikia pagalbos ar turite kokių nors klausimų ir (ar) pretenzijų dėl Privatumo politikos ir (arba) jos taikymo, prašome kreiptis toliau nurodytais Veiklos vykdytojo kontaktais.

 11.2. Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą Tinklalapyje ar socialinio tinklo paskyroje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir / ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Privatumo politikos versija visada pateikiama svetainėje www.reikiavertimo.lt.